Stanovy spolku

 

SOS RUSKÝ PES CZ z.s

Čl. I.

Úvodní ustanovení

SOS RUSKÝ PES CZ z.s (dál jen spolek) byl založen podle nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ)  a má své sídlo na adrese  Moravec 33, Moravec 592 54

Čl. II.

Název a sídlo

Název zapsaného spolku je: SOS RUSKÝ PES CZ z.s a má své sídlo: Moravec 33, Moravec 592 54

a spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na pobočné spolky.

Celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

Čl. III.

Charakter spolku

Spolek je dobrovolný, nevládní, neziskový zapsaný spolek, vzniklý podle NOZ, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. IV.

Cíle činnosti

Základními cíli spolku jsou zejména:

* Cíleně vyhledávat neregistrované chovy psů a koček bez průkazu původu za účelem zisku tzv. množírny, zrovna tak i jiná místa, kde dochází k týrání zvířat a podílet se všemi dostupnými prostředky na zrušení těchto chovů prostřednictvím trestních oznámení a stížností na příslušné Krajské veterinární správy.

* zabezpečovat propagaci kvalitního chovu a ochrany psů

* Evidovat, připomínkovat subjekty a šířit informace o subjektech, které neakceptují dobré mravy, resp. nezacházejí se zvířaty dle zákona.

* Šířit osvětovou činnost s cílem Nekupujte, adoptujte.

* Zahajovat, ovlivňovat správní řízení, která směřují k ochraně zvířat, popřípadě se do nich v intencích zákona zapojovat.

* Navrhovat zahájení řízení u soudu a soudních jednání se zúčastnit.

* Jednat a činit podněty orgánům veřejné správy.

* Spolupracovat s dalšími tuzemskými i mezinárodními subjekty.

* Získávat sponzory z řad firem i soukromých osob pro tyto cíle.

* Podporovat adopce psů a koček z útulků či dočasných domácích depozit.

* Podílet se na přípravě zákonů na ochranu zvířat.

* Publikační činnost.

* Zřízení sbírkového konta na financování zvířat v nouzi a paypalového konta k rychlému převodu financí potřebným.

* Podílet se na přípravě a realizaci osvětových akcí zaměřených především na mládež.

* Organizování kampaní, petičních aktivit.

* Pomáhat při zveřejňování ustájení psů odebraných policií či veterinární správou do domácí péče či depozit.

* Zasahovat připomínkami do příprav zákonů souvisejícími s ochranou zvířat.

* Zveřejňovat informace.

Vedlejšími cíli spolku jsou zejména:

* Vyhlašovat a organizovat materiální i finanční sbírky na podporu zvířat, především psů a koček v nouzi (týraná, nechtěná a opuštěná zvířata), spolupodílet se na financování akutních a neodkladných případů (operace, veterinární ošetření).

* Další související činnosti jako jsou charitativní aukce a charitativní prodej, benefiční koncerty a výstavy

* E-shop

Čl. V.

Členství a zánik členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát na základě přihlášky:

a) každá fyzická osoba starší 18 let

b) osoba mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce

c) právnická osoba po schválení

a pokud souhlasí se stanovami a cíli spolku. O přijetí člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena předsedou sdružení. Přijetí či zamítnutí je oznámeno žadateli písemně (lze zaslat i mailem).

2. Členství se dělí:

– přispívající pro fyzické i právnické osoby

– příspěvek fyzické osoby činí 300,- ročně, poplatek je splatný do 31. 12. předešlého roku na rok následující

– příspěvek právnické osoby je 600,- ročně, poplatek je splatný do 31. 12. předešlého roku na rok následující

– příspěvky se platí na účet spolku nebo do pokladny spolku proti potvrzení

Výkonný výbor spolku je od těchto členských poplatků osvobozen.

3. Zánik členství:

a) vystoupením člena písemným oznámením (lze zaslat i mailem)

b) úmrtím člena

c) zánikem spolku

d) vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně, i přes písemné napomenutí výborem, porušuje tyto stanovy

e) nezaplatí-li člen členský příspěvek na následující kalendářní rok (poplatek je splatný do 31. 12. předešlého roku na rok následující)

Čl. VI.

Práva a povinnosti člena

1. Práva a povinnosti přispívajících členů:

* právo podílet se na činnosti spolku, být informován o jeho činnosti

* právo využít speciální výhody poskytované sdružením pro přispívající členy

* právo předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

* právo být delegován, volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

* právo obracet se na orgány sdružení se žádostmi, podněty a stížnostmi

* právo účastnit se jednání členské schůze

* povinnost dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů sdružení

* povinnost platit členský příspěvek

* povinnost aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

* povinnost dbát dobrého jména spolku

* zachovat absolutní diskrétnost a mlčenlivost až do ukončení daného případu

Čl. VII.

Organizační uspořádání

Orgány sdružení jsou:

a) členská schůze

b) výkonný výbor

c) předseda spolku

Čl. VIII.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku

2. Členskou schůzi tvoří členové spolku

3. Členskou schůzi svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

4. Členská schůze zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a její změny

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet spolku, účetní uzávěrku hospodaření, zprávu kontrolní komise, výši členských příspěvků a způsob jejich platby,

c) volí a odvolává členy výkonného výboru a kontrolní komise,

d) potvrzuje rozhodnutí výkonného výboru o vzniku a zániku členství,

e) rozhodnutí o zrušení spolku

Členská schůze může proběhnout i virtuálně díky chatu po sociálních sítích, nutné jsou print screeny seznamů účastníků.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li přítomna 60minut po plánovaném termínu zahájení nadpoloviční většina všech členů, rozhodne výkonný výbor o svolání náhradní členské schůze v jiném termínu. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná v počtu přítomných, musí dodržovat vždy původně stanovený program. Je-li v programu členské schůze zrušení spolku a není-li řádná členská schůze usnášeníschopná, musí výkonný výbor vždy svolat náhradní členskou schůzi v jiném termínu.

6. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Ke změně stanov a k rozhodnutí o zrušení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

Čl. IX.

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor (dále jen VV) je statutárním orgánem spolku a svou činnost a plnění úkolů odpovídá členské schůzi.

2. VV pro řízení a koordinaci spolku zřizuje kancelář v čele s prvním místopředsedou.

3. VV má nejméně tři členy a volí ze svého středu předsedu a prvního a druhého místopředsedu.

4. Předseda a první a druhý místopředseda zastupují spolek navenek a jednají samostatně.

5. V případě odstoupení člena výkonného výboru může být kooptován jeho zástupce, kterého musí potvrdit nejbližší členská schůze.

6. VV svolává předseda, v jeho nepřítomnosti první místopředseda a to nejméně dvakrát do roka.

7. VV zejména:

a. plní usnesení členské schůze,

b. svolává členskou schůzi,

c. schvaluje podklady na jednání členské schůze,

d. rozhoduje o vzniku a zániku členství,

e. navrhuje výši a způsob platby členských příspěvků,

f. schvaluje Organizační řád spolku a rozhoduje o jeho změně,

g. zabezpečuje činnost spolku na základě programu a usnesení členské schůze

h. předkládá členské schůzi ke schválení Organizační řád a jeho změny,

i. organizuje zajišťování finančních prostředků na činnost,

8. VV rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výkonný výbor

Čl. X.

První a druhý místopředseda spolku

1. 1. a 2. místopředsedu spolku volí výkonný výbor spolku

2. 1. a 2. místopředseda zastupuje spolek navenek

3. 2. místopředseda:

a) zodpovídá za vedení ekonomické a administrativní agendy spolku, schvaluje pracovní, spisový a archivní řád,

1. místopředseda:

a) zajišťuje zpracování výroční zprávy, zprávy o hospodaření, roční účetní závěrky a návrhu rozpočtu,

b) zajišťuje zpracování smluv mezi spolkem a jinými subjekty,

c) chrání získané informace proti zneužití

Článek XI.

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob

b) členské příspěvky

c) výnosy majetku

d) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku

e) dotace a granty

f) příspěvky z veřejných rozpočtů

g) příjmy z benefičních koncertů a výstav

h) příjmy z e-shopu

3. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně roční účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. XII.

Zánik spolku

Spolek zaniká:

1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením či spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.

2. Pravomocným rozhodnutím příslušného Krajského soudu.

3. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze jiné neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto spolku.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy a zákony České republiky.

SOS RUSKÝ PES CZ z.s vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. Jakákoli změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Moravci dne 3.2.2015